Co to jest obowiązek podatkowy i kogo dotyczy?

Co to jest obowiązek podatkowy i kogo dotyczy ?

Definicję obowiązku podatkowego można znaleźć w 4 artykule Ordynacji podatkowej. Artykuł ten stanowi, iż obowiązek podatkowy jest ,,wynikającą z ustaw podatkowych nieskonkretyzowaną powinnością przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tychże ustawach”. Świadczenie przymusowe w tym wypadku oznacza podatek PIT, a zaistnieniem zdarzenia jest uzyskanie przychodu.

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy ?

Osoby, które uzyskują dochody za pośrednictwem płatników na złożenie zeznania podatkowego od osób fizycznych mają czas do 30 kwietnia. W przeciągu roku pracodawca pobiera zaliczki na podatek. Natomiast w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, albo użytkujących przychody z najmu obowiązuje samodzielne płacenie zaliczki na podatek do 20 dnia następnego miesiąca, po którym doszło do powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy PIT powstaje w chwili uzyskania przychodu. Jak ustala się moment powstania przychodu ? :

  • W przypadku podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej chwilą powstania przychodu jest otrzymanie wynagrodzenia, należności, czy też innych świadczeń. Od przychodu trzeba odjąć poniesione koszty, dzięki czemu powstanie dochód, który musi zostać opodatkowany podatkiem dochodowym,
  • Innaczej wygląda sprawa u osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Tutaj datą powstania obowiązku podatkowego jest data powstania przychodu. Przychód powstaje w dniu sprzedania/wydania towaru, albo też wykonania usługi, nie później jednak niż w dzień wystawienia faktury, albo uregulowania należności. W zależności od tego, które zdarzenie będzie pierwsze (zapłata, wystawienie faktury, czy wydanie towaru) określa ono moment, kiedy powstał przychód. Dlatego też w przypadku przedsiębiorców może zaistnieć sytuacja, że przychód powstanie jeszcze przed otrzymaniem zapłaty za wykonaną usługę, albo za wydany towar. Data uzyskania przychodu musi zostać wpisana do właściwych rejestrów, jak chociażby do księgi przychodów i rozchodów, albo do ewidencji ryczałtowej.

Przykłady:

  • Faktura, która została wystawiona później aniżeli dostawa – obowiązek podatkowy PIT powstaje z dniem dokonania dostawy, czyli przykładowo dla dostawy z 10 stycznia, a faktury wystawionej 25 stycznia – datą wpisu do KPiR przychodu, jak i powstania obowiązku podatkowego będzie 10.01,
  • Faktura, która została wystawiona przed dokonaniem sprzedaży – obowiązek podatkowy powstanie wraz z datą wystawienia faktury, czyli przykładowo dla faktury wystawionej w dniu 10 stycznia, a sprzedaży z dnia 25 stycznia – datą wpisu do Księgi Przychodów i Rozchodów, przychodu, jak i powstania obowiązku podatkowego będzie 10 stycznia,
  • Zapłata wcześniej aniżeli dostawa – w tym wypadku datą wpisu do KPiR będzie moment zapłaty, czyli przykładowo dla zapalty z 10 stycznia, dostawy z dnia 14 stycznia, faktury wystawionej z dniem 16 stycznia – datą przychodu będzie 10 stycznia. W przypadku, gdy część zapłaty zostania dokonana przed dostawą, obowiązek podatkowy powstanie w odniesieniu do tejże części zapłaty, czyli tylko tę kwotę trzeba będzie wykazać w KPiR z datą jej dokonania.

Od przychodów, które zostały wpisane w rejestrze w konkretnym miesiącu trzeba zapłacić podatek obliczony z uwzględnieniem kosztów, jak i pomniejszony o przysługujące ulgi do 20 dnia miesiąca, który następuje po tym kwartale, albo miesiącu. Zaliczki na podatek PIT trzeba wpłacić na konto bankowe urzędu skarbowego, bez złożenia deklaracji podatkowej.]]>